35060 - 031

میلگرد

لیست قیمت میلگرد ذوب آهن به شرح زیر می باشد

                                       آخرین به روزرسانی :

  ۱ مهر ۱۳۹۹ ۱۸:۰۳
نام محصولسایزقیمت(ریال)
میلگرد ذوب آهن12-
میلگرد ذوب آهن14119500
میلگرد ذوب آهن16119000
میلگرد ذوب آهن18117500
میلگرد ذوب آهن20-
میلگرد ذوب آهن22114000
میلگرد ذوب آهن25-
میلگرد ذوب آهن28-
میلگرد ذوب آهن32116000لیست قیمت میلگرد فولاد روهینا جنوب به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۲۲
نام محصولسایزقیمت(ریال)
میلگرد فولاد روهینا جنوب849000
میلگرد فولاد روهینا جنوب1047500
میلگرد فولاد روهینا جنوب1246500
میلگرد فولاد روهینا جنوب1445500
میلگرد فولاد روهینا جنوب1645500
میلگرد فولاد روهینا جنوب18-
میلگرد فولاد روهینا جنوب2045000
میلگرد فولاد روهینا جنوب2245000
میلگرد فولاد روهینا جنوب25-
میلگرد فولاد روهینا جنوب2845000
میلگرد فولاد روهینا جنوب30-
میلگرد فولاد روهینا جنوب3245000لیست قیمت میلگرد فولاد کویر کاشان به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ۱۷:۵۷
نام محصولسایزقیمت(ریال)
میلگرد نیشابور8-
میلگرد نیشابور10-
میلگرد نیشابور12-
میلگرد نیشابور14100000
میلگرد نیشابور16100000
میلگرد نیشابور18100000
میلگرد نیشابور20100000
میلگرد نیشابور22100000
میلگرد نیشابور25100000
میلگرد نیشابور28-
میلگرد نیشابور30-
میلگرد نیشابور32-
میلگرد نیشابور36-
میلگرد نیشابور40-لیست قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۰۹
نام محصولسایزقیمت(ریال)
میلگردمیانه10-
میلگردمیانه12-
میلگردمیانه1499000
میلگردمیانه1699000
میلگردمیانه1899000
میلگردمیانه2099000
میلگردمیانه2299000
میلگردمیانه2599000
میلگردمیانه2899000
میلگردمیانه3299000لیست قیمت میلگرد آریان فولاد به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۱ شهریور ۱۳۹۹ ۱۷:۳۰
میلگرد ابرکوهابعادقیمت(ریال)
میلگرد ابرکوه10-
میلگرد ابرکوه12-
میلگرد ابرکوه1498000
میلگرد ابرکوه16-
میلگرد ابرکوه1898000
میلگرد ابرکوه2098000
میلگرد ابرکوه2298000
میلگرد ابرکوه25-
میلگرد ابرکوه28-
میلگرد ابرکوه32-


لیست قیمت میلگرد فولاد راد همدان به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۶ آذر ۱۳۹۷ ۱۰:۲۷
نام محصولسایزنوعقیمت
میلگرد فولاد راد همدان12A345550
میلگرد فولاد راد همدان14A345050
میلگرد فولاد راد همدان16A345050
میلگرد فولاد راد همدان18A345050
میلگرد فولاد راد همدان20A345050
میلگرد فولاد راد همدان22A345050
میلگرد فولاد راد همدان25A345350
میلگرد فولاد راد همدان28A345350


لیست قیمت میلگرد پرشین فولاد به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ۱۴:۵۹
نام محصولسایزنوعقیمت
میلگرد پرشین فولاد10A3-
میلگرد پرشین فولاد12A345000
میلگرد پرشین فولاد14A343500
میلگرد پرشین فولاد16A343500
میلگرد پرشین فولاد18A343500
میلگرد پرشین فولاد20A342500
میلگرد پرشین فولاد22A342500
میلگرد پرشین فولاد25A342500
میلگرد پرشین فولاد28A3-
میلگرد پرشین فولاد32A3-


لیست قیمت میلگرد مجتمع فولاد ایوان به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ۱۴:۲۵
نام محصولسایزنوعقیمت
میلگرد مجتمع فولاد ایوان12A344500
میلگرد مجتمع فولاد ایوان14A344000
میلگرد مجتمع فولاد ایوان16A344000
میلگرد مجتمع فولاد ایوان18A3-


لیست قیمت میلگرد فولاد شاهرود به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ۱۳:۰۱
نام محصولسایزنوعقیمت
میلگرد فولاد شاهرود12A344100
میلگرد فولاد شاهرود14A3-
میلگرد فولاد شاهرود16A342600
میلگرد فولاد شاهرود18A342600
میلگرد فولاد شاهرود20A342600
میلگرد فولاد شاهرود22A342600
میلگرد فولاد شاهرود25A342600


لیست قیمت میلگرد نورد گرم سمنان به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ۱۴:۲۶
نام محصولسایزنوعقیمت
میلگرد نورد گرم سمنان8A3-
میلگرد نورد گرم سمنان16A341600
میلگرد نورد گرم سمنان18A3-
میلگرد نورد گرم سمنان20A341600
میلگرد نورد گرم سمنان22A341600
میلگرد نورد گرم سمنان25A341600


لیست قیمت میلگرد فولاد سپهر ایرانیان به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ۱۳:۲۹
نام محصولسایزنوعقیمت
میلگرد فولاد سپهر ایرانیان8A3-
میلگرد فولاد سپهر ایرانیان8A245200
میلگرد فولاد سپهر ایرانیان10A2-
میلگرد فولاد سپهر ایرانیان12A243000


لیست قیمت میلگرد فولاد سیرجان حدید جنوب به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۱۸ تیر ۱۳۹۹ ۱۷:۲۴
نام محصولسایزنوعقیمت
میلگرد فولاد سیرجان حدید جنوب10A2-
میلگرد فولاد سیرجان حدید جنوب12A2-
میلگرد فولاد سیرجان حدید جنوب14A2-
میلگرد فولاد سیرجان حدید جنوب16A2-
میلگرد فولاد سیرجان حدید جنوب18A2-
میلگرد فولاد سیرجان حدید جنوب20A2-
میلگرد فولاد سیرجان حدید جنوب12A3-
میلگرد فولاد سیرجان حدید جنوب14A3-
میلگرد فولاد سیرجان حدید جنوب16A3-
میلگرد فولاد سیرجان18A3-
میلگرد فولاد سیرجان حدید جنوب20A3100000
میلگرد فولاد سیرجان حدید جنوب22A3100000
میلگرد فولاد سیرجان حدید جنوب25A3100000
میلگرد فولاد سیرجان حدید جنوب28A3100000


لیست قیمت میلگرد مجتمع فولاد ارگ تبریز به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ۱۴:۲۸
نام محصولسایزنوعقیمت
میلگرد مجتمع فولاد ارگ تبریز10A2-
میلگرد مجتمع فولاد ارگ تبریز14A3-
میلگرد مجتمع فولاد ارگ تبریز16A3-
میلگرد مجتمع فولاد ارگ تبریز18A341600
میلگرد مجتمع فولاد ارگ تبریز20A3-
میلگرد مجتمع فولاد ارگ تبریز22A341600
میلگرد مجتمع فولاد ارگ تبریز25A3-


لیست قیمت میلگرد شمس سپهر به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ۱۴:۲۵
نام محصولسایزنوعقیمت
میلگرد شمس سپهر12A243100
میلگرد شمس سپهر14A243100
میلگرد شمس سپهر16A243100
میلگرد شمس سپهر18A243100
میلگرد شمس سپهر20A243100
میلگرد شمس سپهر12A343500
میلگرد شمس سپهر14A343300
میلگرد شمس سپهر16A343300
میلگرد شمس سپهر18A343300
میلگرد شمس سپهر20A343300


لیست قیمت میلگرد در پاد تبریز به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ۱۴:۲۷
نام محصولسایزنوعقیمت
میلگرد در پاد تبریز8A246400
میلگرد در پاد تبریز10A246200
میلگرد در پاد تبریز12A346200
میلگرد در پاد تبریز14A345800
میلگرد در پاد تبریز16A345800
میلگرد در پاد تبریز18A345800
میلگرد در پاد تبریز20A345800
میلگرد در پاد تبریز22A345800
میلگرد در پاد تبریز25A345800
میلگرد در پاد تبریز28A345800


لیست قیمت میلگرد آریان فولاد به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ۱۴:۲۴
نام محصولسایزنوعقیمت
میلگرد نورد آریان فولاد10A242500
میلگرد نورد آریان فولاد12A242500
میلگرد نورد آریان فولاد14A342000
میلگرد نورد آریان فولاد16A342000
میلگرد نورد آریان فولاد18A342000
میلگرد نورد آریان فولاد20A342000
میلگرد نورد آریان فولاد22A342000
میلگرد نورد آریان فولاد25A342000
میلگرد نورد آریان فولاد28A342000


لیست قیمت میلگرد آریا ذوب به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۲۵ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۰۱
نام محصولسایزنوعقیمت
میلگرد فولاد آریا ذوب14A343200
میلگرد فولاد آریا ذوب16A343200
میلگرد فولاد آریا ذوب20A343200


لیست قیمت میلگرد آذر فولاد امین تیکمه داش به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ۱۴:۵۹
نام محصولسایزنوعقیمت
میلگرد آذر فولاد امین تیکمه داش8A345800
میلگرد آذر فولاد امین تیکمه داش10A345500
میلگرد آذر فولاد امین تیکمه داش12A345500
میلگرد آذر فولاد امین تیکمه داش16A345000
میلگرد آذر فولاد امین تیکمه داش18A345000
میلگرد آذر فولاد امین تیکمه داش20A345000
میلگرد آذر فولاد امین تیکمه داش22A345000
میلگرد آذر فولاد امین تیکمه داش25A345000
میلگرد آذر فولاد امین تیکمه داش28A345000
میلگرد آذر فولاد امین تیکمه داش32A345000


لیست قیمت میلگرد فولاد شاهین بناب به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ۱۳:۰۳نام محصولسایزنوعقیمت
میلگرد فولاد شاهین بناب8A346100
میلگرد فولاد شاهین بناب10A345800
میلگرد فولاد شاهین بناب12A345800
میلگرد فولاد شاهین بناب14A345500
میلگرد فولاد شاهین بناب16A345500
میلگرد فولاد شاهین بناب18A345500
میلگرد فولاد شاهین بناب20A345500
میلگرد فولاد شاهین بناب22A345500
میلگرد فولاد شاهین بناب25A345500
میلگرد فولاد شاهین بناب28A345500
میلگرد فولاد شاهین بناب32A345500


لیست قیمت میلگرد فولاد ظفر بناب به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ۱۴:۱۳نام محصولسایزنوعقیمت
میلگرد فولاد ظفر بناب8A346500
میلگرد فولاد ظفر بناب10A346300
میلگرد فولاد ظفر بناب12A345800
میلگرد فولاد ظفر بناب14A345800
میلگرد فولاد ظفر بناب16A345800
میلگرد فولاد ظفر بناب18A345800
میلگرد فولاد ظفر بناب20A345800
میلگرد فولاد ظفر بناب22A345800
میلگرد فولاد ظفر بناب25A345800
میلگرد فولاد ظفر بناب28A345800


لیست قیمت میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش به شرح زیر می باشد

                           آخرین به روزرسانی :

  ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ۱۵:۰۱نام محصولسایزنوعقیمت
میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش8A244600
میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش10A244400
میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش8A345600
میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش10A345400
میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش12A34440
میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش14A344000
میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش16A344000
میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش18A344000
میلگردفولاد کاوه تیکمه داش20A344000
میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش22A344000
میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش25A344000
میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش28A344000
میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش32A344000  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)