35060 - 031

نبشی و ناودانی

لیست قیمت نبشی ناب تبریز به شرح زیر می باشد

                                     آخرین به روزرسانی :

  ۲۵ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۰۲
نام محصولابعادبرندقیمت(ریال)برندقیمت(ریال)
نبشی 6000*3*30*30ناب تبریز47500آریان فولاد-
نبشی 6000*3*40*40ناب تبریز-آریان فولاد-
نبشی 6000*4*40*40ناب تبریز47000آریان فولاد-
نبشی 6000*4*50*50ناب تبریز46000آریان فولاد-
نبشی 6000*5*50*50ناب تبریز46000آریان فولاد-
نبشی 6000*6*60*60ناب تبریز46500آریان فولاد-
نبشی 6000*6*80*80ناب تبریز47000آریان فولاد-
نبشی 6000*10*100*100ناب تبریز47000آریان فولاد-لیست قیمت نبشی ورقی فولاد سپهر ایرانیان به شرح زیر می باشد

                                     آخرین به روزرسانی :

  ۲۵ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۰۱
نام محصول ضخامتابعادقیمت(ریال)
نبشی ورقی فولاد سپهر ایرانیان33*345500
نبشی ورقی فولاد سپهر ایرانیان34*445500
نبشی ورقی فولاد سپهر ایرانیان44*4-                                       آخرین به روزرسانی :

  ۲۵ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۰۲
نام محصولسایزوزن برندقیمت(ریال)برندقیمت(ریال)
ناودانی885ناب تبریز46000آریان فولاد-
ناودانی 10100ناب تبریز46000آریان فولاد-
ناودانی 12125ناب تبریز46000آریان فولاد-
ناودانی14147ناب تبریز46000آریان فولاد-
ناودانی16170ناب تبریز46000آریان فولاد-
ناودانیناب تبریز
ناودانیناب تبریز  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)