35060 - 031

ورق آلیاژی

لیست قیمت ورق آلیاژی به شرح زیر می باشد

                                                   آخرین به روزرسانی :

  ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۸:۲۶
نام محصولضخامتعرضبرندنوعکیفیتقیمت(ریال)
ورق آلیاژی61500فولادفابریکST52-
ورق آلیاژی61500فولادرولST52-
ورق آلیاژی81500فولادفابریکST5268500
ورق آلیاژی81500سبارولST52-
ورق آلیاژی101500فولادفابریکST52-
ورق آلیاژی101500سبارولST52-
ورق آلیاژی101500فولادرولST5268500
ورق آلیاژی1012*2/5فولادST52-
ورق آلیاژی121500فولادرولST5268500
ورق آلیاژی121500فولادفابریکST52-
ورق آلیاژی151500فولادفابریکst52-
ورق آلیاژی151500فولادرولST5268500لیست قیمت ورق اکسین کیفیت ST 52 به شرح زیر می باشد

                            آخرین به روزرسانی :

  ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۷:۴۱
نام محصولضخامتابعادنوعکیفیتقیمت(ریال)
ورق اکسین اهواز126*2شیتST52-
ورق اکسین اهواز156*2شیتST52-
ورق اکسین اهواز206*2شیتST5293500
ورق اکسین اهواز2012*2شیتST52-
ورق اکسین اهواز256*2شیتST5292500
ورق اکسین اهواز2512*2شیتST52-
ورق اکسین اهواز306*2شیتST5293000
ورق اکسین اهواز356*2شیتST52-
ورق اکسین اهواز4012*2شیتST52-
ورق اکسین اهواز506*2شیتST5295000
ورق اکسین اهواز70طول*2شیتST52-  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)