35060 - 031

ورق آلیاژی

لیست قیمت ورق آلیاژی به شرح زیر می باشد

                                                   آخرین به روزرسانی :

  ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ ۱۳:۴۶
نام محصولضخامتعرضبرندنوعکیفیتقیمت(ریال)
ورق آلیاژی61500فولادفابریکST5241500
ورق آلیاژی61500فولادرولST52-
ورق آلیاژی81500فولادفابریکST52-
ورق آلیاژی81500سبارولST5241200
ورق آلیاژی101500فولادفابریکST5241500
ورق آلیاژی101500سبارولST5241200
ورق آلیاژی101500فولادرولST52-
ورق آلیاژی1012*2/5فولادST5247000
ورق آلیاژی121500فولادرولST52-
ورق آلیاژی121500فولادفابریکST5241500
ورق آلیاژی151500فولادرولST5241500لیست قیمت ورق اکسین کیفیت ST 52 به شرح زیر می باشد

                            آخرین به روزرسانی :

  ۲۰ دی ۱۳۹۶ ۱۳:۰۷
نام محصولضخامتابعادنوعکیفیتقیمت(ریال)
ورق اکسین اهواز126*2شیتST5230000
ورق اکسین اهواز206*2شیتST5228500
ورق اکسین اهواز2012*2شیتST5228500
ورق اکسین اهواز256*2شیتST5228500
ورق اکسین اهواز2512*2شیتST5228500
ورق اکسین اهواز4012*2شیتST5229000
ورق اکسین اهواز70طول*2شیتST5231000  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)