35060 - 031

ورق رنگی و ورق گالوانیزه

لیست قیمت ورق گالوانیزه به شرح زیر می باشد

                                               آخرین به روزرسانی :

  ۱ شهریور ۱۳۹۹ ۱۷:۱۴
نام محصولضخامتعرضبرندقیمت(ریال)برندقیمت(ریال)برندقیمت(ریال)
ورق گالوانیزه0/421000تاراز-هفت الماسفولاد
ورق گالوانیزه0/421250تاراز-هفت الماس-فولاد-
ورق گالوانیزه0/481000تاراز-
ورق گالوانیزه0/481250تاراز-
ورق گالوانیزه0/501000تاراز203000هفت الماس-فولاد
ورق گالوانیزه0/501250تاراز203000هفت الماس-فولاد
ورق گالوانیزه0/601000تاراز-هفت الماس-فولاد-
ورق گالوانیزه0/601250تاراز203000هفت الماس202000فولاد-
ورق گالوانیزه0/701000تاراز200000هفت الماس-فولاد
ورق گالوانیزه0/701250تاراز-هفت الماس-فولاد
ورق گالوانیزه0/801000تاراز-هفت الماس-فولاد-
ورق گالوانیزه0/801250تاراز-هفت الماس-
ورق گالوانیزه0/901250تاراز-هفت الماس-فولاد-
ورق گالوانیزه1/001000تاراز--هفت الماس--فولاد-
ورق گالوانیزه1/201000تاراز--هفت الماس--فولاد-
ورق گالوانیزه1/201250تاراز--هفت الماس--فولاد-
ورق گالوانیزه1/501000تاراز--هفت الماس--فولاد-
ورق گالوانیزه1/501250تاراز--هفت الماس--فولاد-
ورق گالوانیزه2/001000تاراز201000-هفت الماس207000-فولاد-
ورق گالوانیزه2/001250تاراز199000-هفت الماس205000-فولاد-
ورق گالوانیزه2/501000تاراز---هفت الماس207000--
ورق گالوانیزه2/501250تاراز---هفت الماس207000--
ورق گالوانیزه--------
ورق گالوانیزه--------
ورق گالوانیزه--------
ورق گالوانیزه--------
ورق گالوانیزه--------
ورق گالوانیزه--------لیست قیمت ورق رنگی موجود در اصفهان به شرح زیر می باشد

                       آخرین به روزرسانی :

  ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ۱۷:۳۷
نام محصولضخامتعرضبرندرئالقیمت(ریال)
ورق رنگی 0/51250فولاد5015315000
ورق رنگی0/51250فولاد9016330000
ورق رنگی0/51250فولاد3000325000
ورق رنگی0/51250فولاد2004
325000
ورق رنگی0/51250فولاد8017330000
ورق رنگی0/51250فولاد1015-
ورق رنگی0/51250فولاد6024-لیست قیمت ورق رنگی چینی موجود در اصفهان به شرح زیر می باشد

               آخرین به روزرسانی :

  ۶ مرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۳۴
نام محصولابعادرنگمحل بارگیری قیمت(ریال)
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250آبیبندر58450
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250سفیدبندر58950
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250قرمزبندر58450
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250قهوه ایبندر58450
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250نارنجی بندر58450
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250سفالیبندر57950
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250پرتقالیبندر58450
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250سبزبندر57950
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250صورتیبندر57950
ورق رنگی چینی0/47 عرض 1250بنفشبندر57950  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)