35060 - 031

قیمت ورق فولاد مبارکه

لیست قیمت ورق رول فولاد مبارکه به شرح زیر می باشد

                                    آخرین به روزرسانی :

  ۱ مهر ۱۳۹۹ ۱۷:۵۹
نام محصولضخامتعرضنوع کیفیتقیمت (ریال)
ورق فولاد مبارکه21250رولST37194000
ورق فولاد مبارکه2/51000رولST37185000
ورق فولاد مبارکه31000رولST37-
ورق فولاد مبارکه31250رولST37179000
ورق فولاد مبارکه31500رولST37173000
ورق فولاد مبارکه41000رولST37-
ورق فولاد مبارکه41250رولST37160000
ورق فولاد مبارکه41500رولST37161000
ورق فولاد مبارکه4/81500رولST37159000
ورق فولاد مبارکه51000رولST37-
ورق فولاد مبارکه51500رولST37-
ورق فولاد مبارکه61500رولST37160000
ورق فولاد مبارکه81500رولST37148500
ورق فولاد مبارکه101500رولST37150000
ورق فولاد مبارکه121500رولST37150000
ورق فولاد مبارکه151500رولST37146500
ورق فولاد مبارکه2/51250رولST37-
ورق فولاد مبارکه2/51000رولST37-
ورق فولاد مبارکه21250رول ST37-
ورق فولاد مبارکه21000رول ST37-لیست قیمت ورق فابریک فولاد مبارکه به شرح زیر می باشد

                            آخرین به روزرسانی :

  ۲ شهریور ۱۳۹۹ ۱۷:۴۰
نام محصولضخامتابعادنوعکیفیتقیمت(ریال)
ورق فولاد مبارکه31500فابریک(شیت)ST37148000
ورق فولاد مبارکه41500فابریک(شیت)ST37132000
ورق فولاد مبارکه4/81500فابریک(شیت)ST37132000
ورق فولاد مبارکه61500فابریک(شیت)ST37134000
ورق فولاد مبارکه81500فابریک(شیت)ST37142000
ورق فولاد مبارکه101500فابریک(شیت)ST37138500
ورق فولاد مبارکه121500فابریک(شیت)ST37143000
ورق فولاد مبارکه151500فابریک(شیت)ST37138000  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)