35060 - 031

قیمت ورق فولاد مبارکه

لیست قیمت ورق رول فولاد مبارکه به شرح زیر می باشد

                                    آخرین به روزرسانی :

  ۲۱ تیر ۱۳۹۹ ۱۷:۰۸
نام محصولضخامتعرضنوع کیفیتقیمت (ریال)
ورق فولاد مبارکه31250رولST37130000
ورق فولاد مبارکه31500رولST37130000
ورق فولاد مبارکه41250رولST37-
ورق فولاد مبارکه41000رولST37-
ورق فولاد مبارکه41500رولST37125000
ورق فولاد مبارکه4/81500رولST37128000
ورق فولاد مبارکه51000رولST37-
ورق فولاد مبارکه51500رولST37-
ورق فولاد مبارکه61500رولST37132000
ورق فولاد مبارکه81500رولST37142000
ورق فولاد مبارکه101500رولST37139000
ورق فولاد مبارکه121500رولST37139000
ورق فولاد مبارکه151500رولST37139000
ورق فولاد مبارکه2/51250رولST37-
ورق فولاد مبارکه2/51000رولST37-
ورق فولاد مبارکه21250رول ST37-لیست قیمت ورق فابریک فولاد مبارکه به شرح زیر می باشد

                            آخرین به روزرسانی :

  ۱۰ تیر ۱۳۹۹ ۱۵:۴۴
نام محصولضخامتابعادنوعکیفیتقیمت(ریال)
ورق فولاد مبارکه31500فابریک(شیت)ST37-
ورق فولاد مبارکه41500فابریک(شیت)ST37-
ورق فولاد مبارکه61500فابریک(شیت)ST37-
ورق فولاد مبارکه81500فابریک(شیت)ST37117000
ورق فولاد مبارکه101500فابریک(شیت)ST37116500
ورق فولاد مبارکه121500فابریک(شیت)ST37116500
ورق فولاد مبارکه151500فابریک(شیت)ST37116500  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)